تبلیغات
Anime & Roman - بازی 3
های های 
قسمت جدید را اوردم 
نظر فراموش نشه 
متچکر 
و یو سان 
یویون سان
ترسا سان 
لیانا 
ارا و یومیکو سان
بچه ها کجاید 
چرا نیستید ؟
با این اوضاع منم جمع کنم برم 
در هر صورت بفرماید ادامه 
حس کردم رو هوا معلقم 
خواستم چشم هامو باز کنم که موقعیتو درک کنم
 که داغی غیر نرمالی رو حس کردم

و ثانیه های دنیا تیر و تار شد و گوش هام چیزی نشنید 
که بعد چند دیقه صدای قهقه های کارما و لیانا بود
 که داشت رو اعصابم خش می نداخت.

عصبی برگشتم سمتشون و دندون هامو رو هم سابیدم
از میون دندونهای کیلید شدم خواستم حرفی بزنم 
که صدای تمسخر و خنده هاشون مثل گربه ی که روی شیشه پنجه 
مانع بیان حرفم و همین طور 
شستنو اتو کردن ،چیدن تو کمد شد 

دستمو به میز گرفتم خواستم بلند شم 
که با گیج رفتن سرم خواستم بخورم زمین 
و همین طور سوژه بیشتری دست اینا بدم 
که البته بی نصیب هم نمودن هنوز هم داشتم به کارشون ادامه می دادن

چشم هامو بستم و تمرکزمو جمع کردم و برگشتم سماشون 
کارما:کجا سیر میکنی ریا چان ؟
_سر قبرت
لیانا:اون مای شت ادب کلامتم که پر 
کیبورد بغل دستم رو بر داشتم و ابشو تکوندم زمین 
و نگاهی به اون دوتا که داشتن می خندیدم کردم 

کارما:یه مدتی حست دنبال بازی نکردیم 
لیانا با مکث گفت:زدی به حدف کاری چان 
شینوآ:ریوکام اروم باش من سعی ...

که با استارتی که برای دویدن زدم دیقه ها بعد ....

صدای داد و فریاد هامون توی پایگاه پی چید 
که بعد ثانیه ها دعوا و بزن بزن بخیال شدم 
اون دوتا ام تو راه رو ها نا پدید شدن 

همون طور که می خندیدم و به اطراف نگاه می کردم 
و دور شدنشون رو تماشا می کردم

شاید گاهی به این شادی ها نیاز داشتیم
شادی هامون هر چند کم ولی تا مدتی پایدارمون می کرد 
کمی از اون سیاهی هامون که خودمون متوجه نشده بودیم
ولی دورمون بودن کمی دور شیم
هممون شاید غرق خود خواهی و مغروری کاری که بلد بودیم
شده بودیم 

صدایی توی سالن پی چید 
مثل صدای های دیگه برای بار ها و بار های دیگه 
رشته افکارمو پاره کرد 
ولی ...
این صدا همراه با شوخی بچه ها که از نقطه ضعفم داشتن نبود 
این صدا صندلی کشیدن و ریختن اب جوش نبود 
شاید فراتر از حد انتظار
شاید غیر قابل پیش بینی
شاید من بودم که زیاد غرق نقشم بود 
ولی هرچی که بود بازی روی بازی اورد طبقه بندی: رمان بازی،

تاریخ : شنبه 28 مرداد 1396 | 05:29 ب.ظ | نویسنده : Ryokam yukimura | نظرات

  • paper | پرشین تم | خرید بک لینک